Добре дошли в нашия електронен каталог!

Категории

Гаранционни условия

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ФИРМА „ИЛКОВ” ЕООД

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за избора да купувате от фирма „ИЛКОВ” ЕООД.

В случай, че Вашият продукт се нуждае от гаранционен сервиз, моля свържете се с оторизирания сервиз.

Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкциите за употреба и настоящите Общи Гаранционни Условия.

Вашият продукт е обезпечен от фирма „ИЛКОВ” ЕООД срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в Гаранционната Ви карта.

ВНИМАНИЕ: Гаранцията важи само за клиента посочен в гаранционната карта!

При промяна на собствеността, новият собственик следва да заяви това обстоятелство на e-mail: office@ilkov.com

1. Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция (акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки и други аксесоари) и са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. Стоки, които са компонентни, а не краен продукт са с гаранционен срок 12 месеца или определен от производителя. Консумативите (мастила, мастилници, глави за мастилено-струйни принтери, тонери и барабани за лазерни принтери и копирни машини, оптични носители и др.) нямат гаранция.

2. Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат в сервиза на фирмата. Транспортът на стоката до и от сервиза и рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза са за сметка на купувача, освен ако не е договорено друго. Стоката трябва да се достави в сервиза в оригинална опаковка и окомплектовка. Стоката може да бъде приета от сервиза само след представяне на четливо и изцяло попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта. Сервиза има право да транспортира стоката до други сервизи за своя сметка. Ако Вашият продукт покаже дефект, моля подгответе следната информация, когато се свържете с нашия сервиз за помощ: марка и модел, сериен номер, дата на закупуване и описание на дефекта.

3. Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

• Несъответствие между данните на документите и тези на стоката, нечетливост или липса на сериен номер, неспазване на гаранционните условия, описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта, нарушени гаранционни стикери.

• При повреди причинени от лош транспорт, лошо съхранение, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунги и др.).

• Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или за промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD/DVD носители – счупени в оптичното устройство.

• Ако принтерите са оставени за ремонт без мастилници и в резултат на това са запушени дюзите на главата.

• Ако има дефектни пиксели/субпиксели на LCD матрица на мониторите и на преносимите компютри по-малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO13406-02, както е посочено: постоянно светещ пиксел – 2бр.; тъмен пиксел – 2бр.; дефектен субпиксел (червен, зелен или син, светещ или тъмен) – 5бр.; група от съседни пиксели (само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5*5 пиксела – не се допуска; група от съседни дефектни субпиксели (червен, зелен или син, светещ или тъмен – 2групи. Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет. Матрицата се почиства само със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори.

• При нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер (включително BIOS), наличие на вируси.

• Ако стоката е експлоатирана не по предназначение, както и използването на битови стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.

• Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а така също и за информацията на клиента в повредените устройства.

4. Извършване на гаранционния ремонт: При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, сервизът е длъжен по своя преценка да:

• Отремонтира стоката в срок до 30 дни, но не по-малко от 24 часа. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

• Ако ремонта на стоката е невъзможен – да я замени с друга от същия модел. Ако няма от същия модел, се предлага друг модел с доплащане. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, то се запазва първоначалния гаранционен срок.

• Производителят, вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други подобни имуществени вреди вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза.

• По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.

5. Получаване на отремонтираната стока:

• Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършения ремонт преди да получи стоката обратно.

• Рекламация по окомплектовката се приема само в момента на получаване на ремонтираната/заменената стока.

 • Частите, заменени при ремонта остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.

• Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по ценоразписа за извънгаранционно обслужване.

• Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок за ремонт.

6. Сервизното обслужване се извършва на адрес: гр. Нови Искър 1281 ул. „Хаджи Димитър” 26; тел.: 089 2444695 / 089 2444699

ВНИМАНИЕ

1. Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.

2. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.

3. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е 30 дни.

4. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.

5. Сервизът препоръчва периодично поддържане на стоката (почистване, смяна на консумативи, настройки и др.) от сервиза с цел по-дълго ползване. Тази поддръжка не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента.

Валута

Нови продукти

DATECS DP 150 KL

DATECS DP 150 KL

Цена без ДДС: 208.33лв.
Цена с ДДС: 250.00лв.
DATECS WP 500 KL

DATECS WP 500 KL

Цена без ДДС: 283.33лв.
Цена с ДДС: 340.00лв.
BROTHER TN-04C

BROTHER TN-04C

Цена без ДДС: 59.84лв.
Цена с ДДС: 71.81лв.